گروه ها
سیلو ها (27)
کارخانجات سیمان (11)
دودکش ها (4)
نیروگاه ها (13)
برج های خنک کننده (8)
سایر پروژه ها (9)
پروژه های گلخانه ای (4)
مدیریت پروژه ها

برج خنک کننده نیروگاه تشرین (سوریه)

  کارفرما: شرکت مپنا  //  1090 بازدید
محل اجرا: سوریه
شهر: تشرین

برج خنک کننده نیروگاه مفتح همدان

  کارفرما: سازمان توسعه برق ایران  //  3607 بازدید
محل اجرا: همدان
شهر: همدان

عملیات ساختمانی برج خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی جندر

  کارفرما: شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)  //  1955 بازدید
محل اجرا: سوریه
شهر: جندر

برج خنک کن و ساختمان های جنبی چرخه ی ترکیبی شریعتی

  کارفرما: مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(شرکت مپنا)  //  1649 بازدید
محل اجرا: خراسان رضوی
شهر: مشهد

برج های خنک کن نیروگاه چرخه ی ترکیبی نیشابور

  کارفرما: مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(شرکت مپنا)  //  1684 بازدید
محل اجرا: خراسان رضوی
شهر: نیشابور

برج های خنک کن نیروگاه چرخه ی ترکیبی خوی

  کارفرما: مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(شرکت مپنا)  //  1650 بازدید
محل اجرا: آذربایجان غربی
شهر: خوی

برج های خنک کن نیروگاه چرخه ی ترکیبی شهید رجایی

  کارفرما: مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(شرکت مپنا)  //  2360 بازدید
محل اجرا: قزوین
شهر: قزوین

برج های خنک کن نیروگاه چرخه ی سیکل ترکیبی منتظر قائم

  کارفرما: مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(شرکت مپنا)  //  2269 بازدید
محل اجرا: البرز
شهر: کرج