گروه ها
سیلو ها (27)
کارخانجات سیمان (11)
دودکش ها (4)
نیروگاه ها (13)
برج های خنک کننده (8)
سایر پروژه ها (9)
پروژه های گلخانه ای (4)
مدیریت پروژه ها
عنوان پروژه: برج خنک کننده نیروگاه مفتح همدان
کارفرما: سازمان توسعه برق ایران
محل اجرا: همدان
شهر: همدان
توضیحات کامل :